ESTAMOS TRABALLANDO

Desde principios de curso un voluntarioso grupo de profesoras
estamos na biblioteca traballando para...


·Ampliar as posibilidades do seu uso pedagóxico.
·Recompilar toda a documentación existente, así como tódolos materiais e recursos didácticos relevantes, independentemente do soporte.
·Equilibrar os fondos, adecuándoos ao currículo dos ciclos que impartimos no colexio.
·Organizar os recursos de tal modo que sexan facilmente accesibles e utilizables.
·Ofrecer ao alumnado e ao profesorado información en diferentes soportes para satisfacer as necesidades curriculares, culturais e complementarias.
·Fomentar a lectura de todo tipo de linguaxes e en todo tipo de soportes, como medio de entretemento e  de información.
·Formar aos usuarios  na busca, análise e tratamento da información e a documentación, posibilitando, en coordinación cos titores/as, que o alumnado se converta nun lector polivalente (capaz de utilizar distintas formas de lectura, de ler distintos tipos de texto, en diferentes soportes, con motivacións variadas e sabendo moverse en distintos espazos de lectura).